| Mailing lista | English |

 


Politika i učesnici u oblasti jednakosti između žena i muškaraca    Govor Mile Vujić povodom nagrade za izuzetne rezultate u zalaganju za afirmaciju rodne
    ravnopravnosti i zaštitu ženskih ljudskh prava


Stanje rodne ravnopravnosti u EU Situacija kod žena je neuravnotežena:
 • ZAPOSLENOST : Plata žena je 15% niža od prosečne muške.

 • Stopa nezaposlenosti kod žena je 15.2% veća.

 • PODELA KUĆNIH OBAVEZA: Iako obavešteni o pravu na roditeljsko odsustvo, 84% Evropljana se 2004. izjasnilo da im to neće koristiti.

 •  DONOŠENJE ODLUKA: Samo 11% žena su članovi izvršnih organa u 50 najvećih kompanija, od čega se samo 3% odnosi na predsednička mesta.

Politika u oblasti jednakosti između žena i muškaraca
 • Glavni oblik osiguranja jednakosti je zakonodavstvo;

 • Od 1975. nije usvojeno više od 13 direktiva o jednakosti plate, jednakim uslovima za zaposlenje,materinstvu i roditeljskim obavezama;

 • Druge mere uključuju finansijske programe.

Smernice za jednakost između žena i muškaraca 2006-2010
 • Potreba za komisionom obavezanošću prema EU politici o rodnoj ravnopravnosti;

 • Postizanje ujednačenog pristupa rodnoj ravnopravnosti i definisanje mera protiv stalnog razlikovanja polova.

Evropski ugovor o rodnoj ravnopravnosti
 • Evropski savet je usvojio evropski ugovor o rodnoj ravnopravnosti marta 2006.;

 • Cilj je da se ohrabre akcije Države članice i zajednice da podrže smernice za ostvarivanje ciljeva. Postoje tri vrste mera:

 • Mere smanjivanja polnih razlika i borba sa polnim stereotipima na berzi rada

 • Mere promovisanja balansa posla i života svih

 • Mere učvršćivanja vođstva kroz polni mejnstriming i bolje praćenje.

Smernice za jednakost između žena i muškaraca

1. Jednakost ekonomske nezavisnosti za žene i muškarce

 • Lisabonska strategija zapošljavanja cilja na 60% zaposlenosti 2010.

 • Eliminisanje razlike u plati gde žena zarađuje 15% manje nego muškarac posmatrano kroz ukupne satnice. Predlaganje višestrukih pristupa.

 • Žensko preduzetništvo

 • Socijalna zaštita i borba protiv siromaštva

 • Polna dimenzija u zdravstvu

 • Borba protiv višestruke diskriminacije ( EU godina jednakosti za sve 2007.)

2. Veći stepen usklađivanja posla, privatnog i porodičnog života

 •  Lisabonska smernica o pristupu životnom ciklusu prema radu

 • Fleksibilni radni ugovori za žene i muškarce

 • Bolje usklađenje politika za žene i muškarce

 • Povećanje usluga o brizi dece ispod 3 godine za 33% i dece u osnovnoj školi za 90%.

Tema konsultacija SP 10/06 zahteva njihove poglede.
Priznati važnost za delovanje u drugoj fazi, koja identifikuje komponente za promociju.

3. Promovisanje jednakosti učešća žena i muškaraca u donošenju odluka

 • Bolji balans u donošenju odluka

 • Učešće žena u politici

 • Učešće žena u donošenju ekonomskih odluka

 • Učešće žena u nauci i tehnologiji Iscrpna baza podataka o muškarcima i ženama u donošenju odluka u cilju poboljšanja statistike i praćenja napredaka ka rodnoj ravnopravnosti.

4. Iskorenjivanje trgovine i nasilja nad ženama

5. Eliminisanje rodnih predrasuda u društvu- edukacija

6. Promovisanje rodne ravnopravnosti izvan EU

Dvostruki pristup rodne ravnopravnosti bazira se na dve osnove
Mere direktno usmerene na podršku jednakosti
 • Integracija rodne ravnopravnosti na svim nivoima političkog procesa: - identifikovanje izazova - kreiranje politike - implementiranje - ocena i progres
 • U cilju postizanja jednakosti za žene i muškarce
 • Polni Mejnstriming predstavlja -jednaka prava nisu dovoljna da se dostigne prava jednakost -politike imaju različite poglede na žene i muškarce (nema polne neutralnosti) -politika koja se odnosi na rodnu ravnopravnost je socijalna politika,tj. ona politika koja se tiče celog društva ,a ne samo žena.
Rodni budžet
 • Implementacija glavnih tokova u procesu budžetiranja Strukturalni fondovi 2007-2013
 • Fond za evropski ekonomski razvoj
 • Fond za evropsko društvo
 • Fond za povezivanje
 • 308 biliona (cena u odnosu na 2004.) je skoncentrisano na ciljeve preobražavanja;
Društveni fondovi 2007- 2013
 • Mere unapređenja pristupa zapošljavanju i povećanje održivog učešća i napredak žena u zapošljavanju, tako da se smanji rodna podvojenost na tržištu rada i da se približe posao i privatni život, tako da se obuhvati pristup brige o deci i izdržavanim licima. Za ESF je izdvojeno 2.4 biliona eura odn. 3,2% od ukupnih sredstava za 2007-2013.
 • Mere povećanja učešća u obrazovanju i obuci tokom života,obuhvaćeno kroz akcije za sprečavanje ranog napuštanja škole, rodnoj podvojenosti jedinki i uvećan pristup i kvalitet osnovnog i sekundarnog obrazovanja i obuke ESF .
 • Razvoj ljudskog potencijala na polju istraživanja i inovacija, posebno kroz post-diplomske studije i obuke istraživača, i saradnja između univerziteta i istraživačkih centara i poslova; za ESF je izdvojeno 4.4 biliona eura ili 5.7% ukupnih sredstava.
Napredak 2007-2013
 • Implementacija Društvene agende- podrška uloge Evropske zajednice
 • 743 miliona eura za ceo period http://ec,europa.eu/emloyment social/progress/index en.html
Evropski Institut za rodnu ravnopravnost
 • Regulativa usvojena 12.decembra 2006.
 • Sediste u Vilnius
 • 2007-2013. budžet: 52.2
Strukture za jednakost između žena i muškaraca u Komisiji
 • Grupa načelnika § Inter-servisne grupe za jednakost između žena i muškaraca
 • DG EMPL – Jednakost između žena i muškaraca
Partnerstvo sa državama članicama
 • HLG glavnih tokova
 • Savetodavna komisija za izjednačavanje šansi između muškaraca i žena
 • EU spajanje predstavnika društva
Nadzor i procena
 • Godišnji radni programi – identifikovati rezultate svih akcija 2008
 • Središnji izveštaj o stanju primene RM-a
 • 2010-Konačna procena
”Žene u biznisu”
Smernice za jednakost između žena i muškaraca 2006-2010 od teorije do akcije

Konsultacije i pripreme za obuhvat smernica:

 • Grupa načelnika za ljudska prava, nediskriminaciju i jednake mogućnosti
 • Inter-servisna grupa za rodnu ravnopravnost
 • Savetodavna Komisija za jednake šanse za žene i muškarce
 • „High level“ grupa za glavne tokove  „High level“ grupa za glavne tokove strukturalnih fondova
 • Savetodavna komisija za žene i ruralna područja
 • Grupa eksperata za polnu ravnopravnost za razvoj kooperacije
 • Helsinška grupa za žene i nauku, Evropska mreža za promociju ženskog preduzetništva
 • Grupa eksperata za trgovinu ljudima
 • Mreža ključnih tačaka za rodnu ravnopravnost
 • Mreža ključnih tačaka za jednakost mogućnosti
 • Evropska komisija i socijalna komisija
 • Socijalni partneri
 • Parlamentarna komisija za ženska prava i jednake mogućnosti
 • Evropski ženski lobi
Komunikacija Komisije

Prvi deo
Nacrt smernica kroz šest prioritetnih oblasti:

1. Postizanje ekonomske nezavisnosti i žena i muškaraca

 • Dostizanje ciljeva Lisabonske strategije zapošljavanja
 • Eliminisanje razlika u platama
 • Žensko preduzetništvo
 • Polna ravnopravnost u društvenoj zaštiti i borba protiv siromaštva
 • Prepoznavanje polne dimenzije u zdravstvu
 • Borba protiv višestruke diskriminacije, naročito protiv emigranata i ženskih etničkih manjina

2. Usklađivanje posla,privatnog i porodičnog života

 • Fleksibilni radni ugovori za žene i muškarce
 • Povećanje usluga za brigu o deci i izdržavanim osobama
 • Bolje usklađenje politika i za žene i muškarce

3. Promovisanje jednakog učešća žena i muškaraca u donošenju odluka

 • Učešće žena u politici
 • Žene u donošenju ekonomskih odluka
 • Žene u nauci i tehnologiji

4. Iskoreniti trgovinu i nasilje nad ženama

 • Iskorenjivanje nasilja zasnovanog na rodnoj osnovi
 • Eliminisanje trgovine ljudima

5. Eliminisanje rodnih stereotipa u društvu

 • Eliminisanje polnih stereotipa u obrazovanju,obuci i kulturi
 • Eliminisanje polnih stereotipa na trzištu rada
 • Eliminisanje polnih stereotipa u medijima

6. Promovisanje rodne ravnopravnosti izvan Evropske Unije

 • Primorati poštovanje zakonodavstva Evropske Unije u procesu pripajanja kandidata i potencijalnih kandidata
 • Promovisanje rodne ravnopravnosti u politici evropskih suseda, spoljnoj i razvojnoj politici
Socijalni partneri

Delokrug akcija za jednakost polova: UNICE , UEAPME , CEEP, ETUC .

Evropski socijalni partneri su angažovani na povećanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada i na radnom mestu.

Usvojenje delokruga akcija 22.03.2005.

 1. Implementacija Lisabonske strategije za ekonomski rast, više i bolje poslove i društveno povezivanje.
 2. Implementacija delokruga evropskog zakonodavstva za jednak tretman žena i muškaraca.
 3. Adresiranje polne podvojenosti kroz integraciju.
 4. Adresiranje polne jednakosti kroz akcije društvenih partnera.
 5. Uvođenje polne jednakosti u politiku menadžmenta vece raznovrsnosti.
Izazovi

Ekonomski , demografski i društveni izazovi određuju današnji spoljni izgled Evrope zahtevajuci nove perspektive u ulogama žena i muškaraca kao ekonomskih aktera, a i u odnosima njihovih uloga u društvu.

Izazovi postoje da ohrabre žene na postojanje i zapošljavanje na tržištu rada

 • Lisabonska strategija. Potreba za kriterijumima za poboljšanje ženskog učešća na tržištu rada je sastavni deo Lisabonske strategije
 • Ciljevi da se dostigne stopa zaposlenosti što je bliže moguće 70% i da se poveća broj zaposlenih žena sa 51% na više od 60% do 2010. (Lisabonski zaključci iz 2000)
 • Otklanjanje destimulacija da ženski rad poveća učešće
 • Ukazati na značaj potrebe za brigom o deci tako što će se obezbediti briga za najmanje 90% dece između 3 godine i školskog uzrasta
 • Najmanje 33% dece ispod 3 godine (Zaključci iz Barselone 2002)
 • Dostići do 2010. godine smanjenje razlike u platama kod svih članica država kroz mnogobrojne aspekte
 • Žene nastavljaju da budu osetljivije od muškaraca na nezaposlenost i ekonomsku neaktivnost naročito kada imaju nizak nivo obrazovanja
 • Izdržati poteškoće da se pomire porodične odgovornosti sa punim radnim vremenom
 • Prekinuti sa uobičajenim modelima za zapošljavanje
 • Obrazovni Izbori muškaraca i žena teže da prizvode rodne stereotipe.
Akcije i nastavak
 • Promovisanje ovog delokruga rada u državama članicama
 • Nacionalni društveni partneri izrađuju godišnje izveštaje o sprovedenim akcijama u državama članicama
 • Evropska komisija za socijalne dijaloge će biti odgovorna za pripremu sveobuhvatnog evropskog izveštaja
 • Nakon četiri godišnja izveštaja, evropski socijalni partneri će oceniti odnos kompanija i radnika
 • Kada budu pripremali sledeći radni program socijalni partneri će voditi računa o delokrugu akcija
Mišljenje Evropske ekonomske i socijalne komisije
Ravnopravnost između žena i muškaraca 2006-2010

SOC/241 – CESE 823/2006 fin

Lična obaveza predsednika Barroso-a za usvajanje smernica i saglasnosti sa važnošću uključenja svih stejkholdera i implementaciju njihovih prioriteta.

Preporuke:

 • zajednički prioriteti u koordinaciji politike zapošljavanja;
 • nacionalne vlade, nacinalna jednakost između svih građana i socijalnih partnera država članica koji imaju jasnu obavezu da osiguraju da sistemi plaćanja ne vode diskriminaciji;
 • preporuke koje se odnose na žene preduzetnike i strategije koje treba da teže dokazivanju žena u pristupu bankarskim kreditima i uslugama;
 • preporuke da nacionalni nastavni program uključi preduzetništvo;

 • preduzimanje mera za povećanje učešća žena u naučno-tehničkim disciplinama kako bi se ustanovile razlike u zapošljavanju koje postoje u tehničkim oblastima kao što su inženjering, ICT i sl.;
 • predlozi za strategije koji se odnose na rodnu ravnopravnost u socijalnoj zaštiti i borbi protiv siromaštva;
 • konkretni politički predlozi koji teže da ohrabre samohrane roditelje da razvijaju marketinške veštine i olakšaju njihov uspeh u zapošljavanju;
 • verovanja da nacionalne strategije za zdravlje i dugoročnu brigu treba da uključe integrisane politike koje ukazuju na zdravstvene standarde žena na poslu;
 • pozivi za veće razumevanje, istraživanje i analize činjenica o potrebama za brigom o ostalima i fizičkom i mentalnom zdravlju žena.
 • otvoreni metod koordinacije bi trebalo da bude uključen u oblast zdravstvene brige i objedinjavanja ciljeva rodne jednakosti;
 • fenomen feminizacije i rodne ravnopravnosti da bude u potpunosti uključen u politiku Evropske unije i akcije na svakom nivou procesa migracije;
 • prepoznavanje važnosti razvoja mera, uključujući određivanje preciznih ciljeva i indikatora, da bi se obezbedila briga o deci baš kao i o starijim osobama kojima je potrebna pomoć;
 • preporuke za predstavljanje ciljeva i rokova da se poveća učešće žena u svim oblicima donošenja odluka;

 • preporuke za razvoj Evropskog akcionog plana za borbu protiv nasilja nad ženama;
 • poziv za države članice da obezbede sprovođenje mera kako bi se pružila podrška i povećala prava žrtvama trgovine ženama;
 • preporuke za razvoj pan-evropskih akcija zasnovanih na toleranciji polnih uvreda i degradaciji slika o ženama u medijima;
 • države članice treba da obezbede audiovizuelne komercijalne komunikacije i da ne sadrže diskriminacije zasnovane na rasi, polu i nacionalnosti;
 • preporuke za predstavljanje modela obuke u institucijama medija obuke i čvrstih mehanizama koji teže balansu između polova na svim nivoima donošenja odluka u okviru medijske industrije;
 • u kontekstu razvojne politike EU, žene bi trebalo da imaju adekvatan pristup finansijskoj podršci EU, naročito kroz nacionalne projekte izvedene od strane ženske organizacije;
 • pozivi za Evropsku komisiju za humanitarnu pomoć, čija politika u prvi plan stavlja pomoć i finansijsku podršku ženama koje su bile žrtve zločina;
 • verovanje da je unapređenje delovanja za rodnu ravnopravnost od krucijalne važnosti za uspeh ovih smernica;
 • preporučuje se jačanje mehanizma za dijaloge i konsultacije sa organizovanim društvom, naročito sa ženskim organizacijama na nacionalnom nivou;
 • potreba za formiranjem Radne budžetske grupe u okviru komisionog budžeta i izvođenje posebne procene polnog uticaja u evropskom budžetu na godišnjem nivou.
Pogled unapred

U okviru Evropskog parlamentarnog izveštaja sa smernicama komisije za rodnu ravnopravnost održana je rasprava od strane Parlamentarnog komiteta na temu prava žena i rodne ravnopravnosti.

  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret