| Mailing lista | English |

 


 

22.09.2008
Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji

  

 
Evropski pokret u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku i EP-om iz Niša, Novog Pazara i Zrenjanina pocinje sa realizacijom drugog dela projekta Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji u Srbiji

Nacionalni Konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji 2008/2009

Kratak opis projekta:

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji (NK EU) teži da uspostavi institucionalizovanu, tematski strukturiranu debatu između predstavnika države i nedržavnog sektora, administracije, lokalne samouprave, političara, stručnjaka, biznismena, nevladinih organizacija i šire javnosti, o pripremama Srbije za pristupanje EU.

U Republici Srbiji još uvek ne postoji politički i nacionalni konsenzus o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU). Na osnovu ispitivanja javnog mnenja, koje je sprovela Kancelarija za evropske integracije 2007. godine, 69.3% građana podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ali razumevanje procesa i izazova koji predstoje na tom putu je slabo i nedovoljno (samo 30% ispitanika smatraju sebe upućenim). U procesu pristupanja najviše se očekuje od državnih organa, i u tom kontekstu ne postoji efikasan i trajan dijalog između države i nedržavnog sektora. Srbija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji će inicirati zahtevne pripreme zemlje za proces pregovora o budućem članstvu. Za vreme ovog procesa postoji potreba za uključivanjem svih društvenih subjekata i obezbeđivanjem njihovog profesionalnog doprinosa što boljem razumevanju i uspehu procesa.
   
   Projekat

 • Treće zasedanje Radne grupe za regionalnu saradnju Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji opširnije  > Galerija

 


Stoga, projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NK EU), kroz uključivanje svih društvenih subjekata u stalnim i konstruktivnim debatama o najznačajnijim pitanjima vezanim za proces pridruživanja EU doprinosi stvaranju neophodnog konsenzusa i mobiliše najšire političke i društvene slojeve. Članovi NK EU će iniciranjem dijaloga i razmene informacija i najbolje prakse sa njihovim kolegama iz EU (iz Slovačke), unaprediti znanja o EU i procesu evropskih integracija.

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je:
 • Jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i podizanje nivoa znanja građana o EU
 • Jačanje saradnje između državnog i nedržavnog sektora
Specifični ciljevi:
 • Uspostavljanje aktivnog, stalnog i korisnog izvora informacija o Evropskoj uniji
 • Podržavanje dalje razrade nacionalnih pozicija u specifičnim oblastima tokom procesa EU integracija
 • Pružanje javnosti u Srbiji boljeg pregleda uticaja i delovanja EU (odlučivanje o nama sa nama) i doprinos uspostavljanju opšteg konsenzusa o procesima evropskih integracija
Struktura Konventa

Nacionalni konvent o EU 2008/2009 sastoji se od Predsedništva, Programskog Saveta i 8 radnih grupa (RG).

Predsedništvo čine eminentni, visoki zvaničnici državnog sektora i ugledni predstavnici nedržavnog sektora. Glavna uloga ovog tela je da obezbedi podršku radu RG, i da prati njihove rezultate.

NK EU 2008/09 uvodi i posebno, stručno telo – Programski savet Nacionalnog Konventa koji će okupiti eminentne EU stručnjake i aktere procesa evropskih integracija. Ovo telo ima važnu, a pre svega konsultativnu ulogu u praćenju realizacije projekta, definisanju tema Radnih grupa i pružanju preporuke za unapređenje rada NK EU i posebno Radnih grupa.

Radne grupe NK EU će pratiti, svojim Agendama, glavna poglavlja budućih pregovora o članstvu u EU. RG će se sastojati od najmanje 20 stalnih članova, predstavnika svih zainteresovanih grupa i internog eksperta koji definiše Agendu radne grupe i sumira debate u finalnu preporuku. Posebna pažnja biće usmerena na uključivanje predstavnika iz unutrašnjosti Srbije u rad NK EU.

Radne grupe su:

 • Socijalni dijalog
 • Informatičko društvo i obrazovanje
 • Slobodno kretanje kapitala
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetništvo
 • Poljoprivreda
 • Regionalna saradnja
 • Pravosuđe, slobode i bezbednost
 • Zaštita životne sredine
Cilj svake sednice radnih grupa je da obezbedi konstruktivnu debatu čiji će rezultat biti preporuka za državni stav/akciju/strategiju koja se tiče određenog pitanja. Preporuke će biti distribuirane svim relevantnim učesnicima procesa integracija Srbije u EU. Na kraju će se održati Plenarna sednica na kojoj će se sastati Predsedništvo i sve radne grupe, sa ciljem da prezentuju ostvareni učinak i da diskutuju o njemu. Biće izdata posebna publikacija u kojoj će se naći pregled svih preporuka.

Više informacija o projektu možete naći na www.eukonvent.org
  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret