| Mailing lista | English |

 

Stalna konferencija gradova i opština - savez gradova i opština Srbije

Dunav osiguranje
Grad Niš
Ninet - internet provajder
Grad Pirot
Gradska opština Medijana - Niš
Gradska opština Pantelej - Niš
Gradska opština Palilula - Niš
Gradsk opština Crveni Krst - Niš
Ministarstvo omladine i sporta
Zelena mreža Vojvodine
Francuski kulturni centar - Niš
Grad Vranje
Grad Inđija
Grad Paraćin
Gradska opština Zvezdara
Grad SomborNaslov > Saopštenja > Dobra Vlada 2013 - sapštenje za javnost

15.03.2013 Niš
Dobra Vlada 2013 - sapštenje za javnost

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku konkurs za nagradu Dobra Vlada za 2013 godinu, koju je ustanovio i dodeljuje Evropski pokret.

Nagrade se dodeljuju u dve kategorije:

 • Najtransparentnija lokalna administracija 2013,
 • Najbolja praksa partnerstva između lokalne administracije i organizacija civilnog društva za postizanje transparentnosti u radu administracije 2013.

Prijave se primaju isključivo u elektronskoj formi. Rok za dostavu prijava za najtransparentniju administraciju je 30.april 2013 godine. Komisija će izabrati pobednika u skladu sa propozicijama koje su javne i dostupne na sajtu Evropskog pokreta.
Rok za dostavu predloga za najbolju praksu je do 14.aprila 2013 godine 16h na mail dobravlada@evropskipokret.org a građani će putem sajta sajta www.evropskipokret.org izabrati pobednika u ovoj kategoriji u periodu od 15. aprila do 10 maja 2013 godine

Zašto smo ustanovili ovu nagradu.

“Uspešna demokratija i dobro upravljanje na svim nivoima neophodni su da bi se sprečili sukobi, promovisala stabilnost, olakšao ekonomski i socijalni napredak i tako stvorile održive zajednice u kojima ljudi žele da žive i rade sada i ubuduće.“

Nagrada ima za cilj: Podsticanje razvoja i primene javnih i transparentnih propisa u radu administracije. Podsticanje administrativne i građanske aktivnosti za uspostavljanje dobre prakse u radu administracije. Podsticanje dijaloga i saradnje između države, lokalne samouprave, privrednih organizacija i civilnog društva prilikom rešavanja problema od javnog značaja. Povećanje transparentnosti i javnosti administrativnih usluga namenjenih građanima i biznisu – „otvaranje” administracije prema korisnicima administrativnih usluga. Sve ovo dovodi do povećanje odgovornosti administracije pred građanima i biznisom. Afirmišući partnerstva između administracije i organizacija civilnog društva radi jačanja građanskog monitoringa i kontrole u cilju prevencije korupcije. Unapređivanje organizacije i radnih procesa unutar administracije radi postizanja transparentnosti i javnosti njenog rada ali i povećava poverenje društva u javne institucije.

Dobro upravljanje je zahtev koji se postavlja na svim nivoima javne administracije. Na lokalnom nivou ono je od suštinskog značaja zbog toga što je lokalna uprava najbliža građanima i obezbeđuje im neophodne usluge, tako da upravo na tom nivou građani mogu najlakše da sagledaju sopstvenu ulogu u javnim poslovima. STRATEGIJA SAVETA EVROPE ZA INOVACIJU I DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU koja je usvojena u Valensiji u oktobru 2007 godine, ima za cilj da pokrene i stimuliše angažovanje nacionalnih i lokalnih aktera tako da građani u svim evropskim zemljama imaju korist od dobrog demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ostvarenog kroz neprestano unapređivanje kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou, angažovanje stanovništva i primenu politike koja odgovara njihovim legitimnim očekivanjima.

U težnji ka tom cilju, Strategija obuhvata tri pojedinačna cilja:

 • Građani se stavljaju u središte demokratskih institucija i procesa;
 • Lokalne vlasti stalno poboljšavaju svoje upravljanje u skladu sa 12 principa koji su navedeni u Strategiji;
 • Državne i regionalne vlasti stvaraju i održavaju institucionalne preduslove za poboljšanje upravljanja na lokalnom nivou, polazeći od svojih postojećih obaveza u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i drugim standardima Saveta Evrope.

12 principa dobrog demokratskog upravljanja na lokalnom nivou su:

 1. Pravedno sprovođenje izbora, zastupanja i učešća, kako bi se obezbedile prave mogućnosti svim građanima da se izjasne o
  javnim poslovima na lokalnom nivou;
 2. Spremnost da se reaguje, kako bi se obezbedilo da lokalna vlast izlazi u susret legitimnim očekivanjima i potrebama građana;
 3. Efikasnost i delotvornost, kako bi se obezbedilo ostvarenje ciljeva uz najbolje korišćenje resursa;
 4. Otvorenost i transparentnost, kako bi se javnosti obezbedio pristup informacijama i olakšalo razumevanje načina na koji se vode javni poslovi;
 5. Vladavina prava, kako bi se osigurala pravičnost, nepristrasnost i predvidljivost;
 6. Etičko ponašanje, kako bi se obezbedilo da javni interes bude iznad privatnog;
 7. Stručnost i sposobnost, kako bi se obezbedilo da lokalni predstavnici i zvaničnici budu kompetentni da izvršavaju svoje dužnosti;
 8. Inovativnost i otvorenost za promene, kako bi se obezbedilo da iz novih rešenja i dobre prakse proističe korist;
 9. Održivost i dugoročna orijentacija, kako bi se vodilo računa o interesima budućih pokolenja;
 10. Dosledno finansijsko upravljanje, kako bi se obezbedilo promišljeno i efikasno korišćenje javnih sredstava;
 11. Ljudska prava, kulturna raznovrsnost i socijalna kohezija, kako bi se obezbedilo da svi građani budu zaštićeni i poštovani i da niko ne bude diskriminisan ili isključen;
 12. Odgovornost, kako bi se obezbedilo da lokalni predstavnici i zvaničnici preuzmu odgovornost i da se smatraju odgovornim za
  svoje postupke.

Svrha nagrade je da podstakne inovaciju i dobro upravljanje i stimuliše aktivnosti kojima bi:

 • građani razvili svest o tome da imaju pravo na dobru upravu, spoznaju o kvalitetu njihove lokalne uprave (informacija) i izražavanje svojih očekivanja;
 • lokalne vlasti sagledale svoje jake i slabe strane, kao i najefikasniji način za unapređenje upravljanja (evaluacija);
 • lokalne vlasti prihvatile da je upoređivanje, kako interno tako i eksterno, moguće i preporučljivo i da inspiraciju mogu da dobiju od svojih nacionalnih i evropskih partnera (učenje od drugih). Ovim projektom se sprovodi i kampanja javne inicijative za usvajanje startegije za inovaciju i dobro upravljanje i izradu akcionog plana.

Propozicije, prijavne formulare i više informacija na sajtu www.evropskipokret.org

https://www.facebook.com/pages/Evropski-pokret/294940363867949?ref=ts&fref=ts


Izdvajamo iz saopštenja


  

Josifa Pančića Br. 22, 18000 Niš, Srbija, Tel: +381 18 512-300, Fax: +381 18 512-301, E-mail: info@evropskipokret.org
2016 Evropski pokret